2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Növényvilág védelme (TVMH)
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: ENNANÖVVÉD
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Vidéki Róbert egyetemi tanársegéd
Jellege: kötelező a Természetvédelmi Mérnöki Szak hallgatói részére
Oktatásának módja: előadás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium + gyakorlati jegy
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4.
Órakerete: 2 + 3 óra hetenként
Önálló munka: 5 óra hetente
Kreditérték: 5


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókat a fontosabb hazai védett növényfajokkal, valamint a növényvilág védelmével kapcsolatos törvényekkel, gyakorlati tennivalókkal olyan jártassági fokon, hogy alkalmasak legyenek a gazdálkodó vagy egyéb szervezetek (pl. erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, halászat, vadgazdálkodás, rét- és legelőgazdálkodás, vidékfejlesztés) munkájában érvényesíteni a védett növényekkel megőrzésével kapcsolatos elveket és előírásokat.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: Növényvilág és az ember. Növényvilág védelme Magyarországon. A védett növényekre vonatkozó természetvédelmi törvények és rendeletek áttekintése. Védett növények Magyarországon. Védett növényekre vonatkozó nemzetközi természetvédelmi egyezmények, listák. Magyar Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. NATURA 2000 Program. Védett növényeket veszélyeztető tényezők. Védett növények aktív védelme. A civil szervezetek, állampolgárok szerepe a védett növények megőrzésében és a védett növények kutatása.

 

Gyakorlat: Tantermi gyakorlat: a fontosabb hazai védett növényfajok részletes (leírás, elterjedés, veszélyeztetettség) ismertetése.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Vegetációismeret (ENNAVEGISM)

 

Ráépülő tárgyak: Növény- és állatkereskedelem


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy előadásainak megtartását, a tananyag megértését demonstrációs anyagok segítik: ábratáblák, színes diapozitívok, fólián lévő ábrák. A gyakorlatokon minden oktatásra kerülő fajt fényképen, ábrán bemutatunk, ezen kívül felhasználjuk a tanszéki herbáriumot és a botanikus kerti anyagot.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Minden gyakorlaton, a gyakorlatok első tíz percében fényképről az előző gyakorlaton leadott növényfajok felismeréséből beszámolót tartunk. A részjegyek megszerzése feltétel a félév igazolásánál. A kollokvium során gyakorlati felismerés és tételhúzás van.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a fontosabb védett növényfajokat,

jártasság szintjén ismerjék a ritkább védett növényfajokat,

ismereti szinten ismerjék a potenciálisan veszélyeztetett növényfajokat.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Farkas S. (szerk.) (1999): Magyarország védett növényei. - Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 

Ajánlott:

Bartha D. - Csapody I. (1991): Útmutató védett növényeink ismeretéhez és gyakorlati védelméhez. - Egyetemi jegyzet, Sopron.

Csapody I. (1982): Védett növényeink. - Gondolat Kiadó, Budapest.

Molnár A. - Sulyok J. - Vidéki R. (1995): Vadon élő orchideák. - Kossuth Kiadó, Budapest.

Rakonczay Z. (szerk.) (1989): Vörös Könyv. - Akadémiai Kiadó, Budapest.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• növényvilág védelme jegyzet írása,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.