2018. július 16. hétfő,
Valter napja van.
Friss hírek, információk Intézet Oktatás Kutatás Természetvédelmi mérnöki szak Hasznos linkek
  Oktatási segédletek
  Tantárgyi követelmények
  Zh- és vizsgaszabályzatok (2012 őszi félévétől érvényesek)
  Tantárgyi programok I. félév
  Tantárgyi programok II. félév
  Tantárgyi programok - új dokumentumok
  Diplomadolgozatok, szakdolgozatok, PhD értekezések, TDK dolgozatok
  Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyam"

Tantárgyi programok II. félév
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. nappali)
  Alkalmazott növénytan (VMH BSc. levelező)
  Gyomismeret
  Gyomnövények biológiája és ökológiája
  Magyar növényvilág ismerete
  Növény- és állatkereskedelem (TVMH)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH nappali)
  Növény- és állatkereskedelem (VMH levelező)
  Növényföldrajz és társulástan
  Növényismeret (KMH BSc.)
  Növényismeret (KTH BSc.)
  Növényrendszertan (EMH BSc.)
  Növényrendszertan (TVMH BSc.)
  Növénytársulástani gyakorlatok
  Növényvilág védelme (TVMH)
  Növényvilág védelme (VMH nappali)
  Növényvilág védelme (VMH levelező)
  Természetvédelmi biológia (KMH/KTH)
  Természetvédelmi biológia (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (TVMH)
  Természetvédelmi kutatások (VMH nappali)
  Természetvédelmi kutatások (VMH levelező)Növényföldrajz és társulástan
 I. A tantárgy jellemzői
 II. A tantárgy oktatásának célja
 III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
 IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
 V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet
 VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja
 VII. Szakmai követelményrendszer
 VIII. Irodalom
 IX. Minőségbiztosítás módszere
 X. Fejlesztési politika


I. A tantárgy jellemzői

Kódja: EENANFÖLD
Gondozója: Növénytani és Természetvédelmi Intézet
Felelőse: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Előadója: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
Jellege: kötelező az Erdőmérnöki Szak hallgatói számára
Oktatásának módja: előadás
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatervben ajánlott szemeszter száma: 4.
Órakerete: 2 óra hetenként + Növénytan-Termőhelytan-Faterméstan Nagytanulmányút: 10 óra
Önálló munka: 2 óra hetente (28 óra összesen)
Kreditérték: 2


II. A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a hallgatókkal a vegetáció egységeit, fölvételezésük és kiértékelésük módszereit, a bennük végbemenő folyamatokat, és alapot nyújtani az erdőművelési, erdőrendezési tantárgyakhoz.


III. A tantárgy tartalmának rövid leírása

Előadás: Történeti áttekintés, a növényvilág szerveződési szintjeinek és a populációbiológiai alapoknak ismertetése. A vegetációstruktúra, vegetációdinamika és a vegetációkomplexek tárgykörébe tartozó jelenségek és folyamatok ismertetése. A vegetációosztályozás alapelveinek, alapfogalmainak, a Föld és Európa növényformációinak bemutatása, a Kárpát-medence növénytársulásainak elemzése. A vegetációfelvételezés és térképezés, vegetációleromlás és átalakulás, valamint a vegetációértékelés témaköreinek tárgyalása.

 


IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal

Előtárgyak: Dendrológia, Talajtan

 

Ráépülő tárgyak: Ökológia, Erdőismerettan, Erdősítéstan


V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet

A tantárgy oktatása előadások formájában történik, ahol fóliák és diák segítségével folyik a demonstrálás. Év végén az egyhetes tanulmányút keretében a társulások jelentős részét a terepen tanulmányozzuk.


VI. Évközi ellenőrzés, számonkérés módja

Évközi ellenőrzés, számonkérés nincs. A kollokviumon tételhúzás történik.


VII. Szakmai követelményrendszer

készség szintjén ismerjék a hazai erdőtársulásokat és a fátlan vegetáció egységeket,

jártasság szintjén ismerjék a vegetációdinamika és -struktúra törvényszerűségeit,

ismereti szinten ismerjék Európa és a Föld vegetációtípusait.


VIII. Irodalom

Kötelező:

Bartha D. (1998): Növényföldrajz és társulástan. Egyetemi segédlet, Sopron.

 

Ajánlott:

Hortobágyi T. - Simon T. (szerk.) (1991): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. - Tankönyvkiadó, Budapest.

Vancsura R. (1988): Növényföldrajz. - Egyetemi jegyzet, Sopron.


IX. Minőségbiztosítás módszere

• a szakirodalom folyamatos figyelése,

• részvétel bel- és külföldi rendezvényeken,

• összevetés a bel- és külföldi társintézményekkel,

• diplomatervek, TDK-dolgozatok készíttetése,

• hallgatói véleményeztetés.


X. Fejlesztési politika

• a demonstrációs anyagok állandó frissítése,

• a diagyűjtemény fejlesztése,

• oktatási segédletek összeállítása.


Tartalmi felelős: Zagyvai Gergely - módosítva: 2007. április 25.